Advies m.b.t. mensen met een verstandelijke beperking

 

De resultaten van psychologisch onderzoek vormen vaak de basis van de adviezen die worden uitgebracht ten behoeve van de begeleiding of behandeling van de cliënt.

 

Begeleidingsplan

Binnen voorzieningen voor gehandicaptenzorg worden de uitgebrachte adviezen verwerkt in een zorgplan of begeleidingsplan. De gedragsdeskundige vertaalt de uitkomsten van het onderzoek, de beeldvorming en diagnose, in een plan om de begeleiding of behandeling van de cliënt te optimaliseren. Gekeken wordt, welke doelen in de begeleiding van de cliënt haalbaar zijn. Groepsleiding krijgt op deze manier handvatten aangereikt, hoe ze met de cliënt het beste kunnen omgaan.

 

Groepsleiding
De gedragsdeskundige is binnen de voorzieningen voor gehandicaptenzorg betrokken bij de uitvoering en evaluaties van het zorgplan of begeleidingsplan. Groepsleiding wordt ondersteund bij de uitvoering van de plannen in de praktijk, door het geven van advies, het bespreken van knelpunten, coaching van medewerkers, en dergelijke. Regelmatig wordt nagegaan of doelen worden behaald of moeten worden aangepast. 

 

Beleidsontwikkeling
De gedragsdeskundige adviseert binnen voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking ook het management. Het gaat daarbij om zaken als: toelating nieuwe cliënten, groepssamenstelling, te gebruiken methodieken, methodisch handelen, pedagogisch beleid, en dergelijke.

 

Deskundigheidsbevordering
Binnen voorzieningen kan de gedragsdeskundige ook betrokken zijn bij deskundigheidsbevordering van medewerkers. Dit kan in de vorm van themabesprekingen, klinische lessen, videobespreking of intervisie.

 

Cliënten en hun vertegenwoordigers
Aan cliënten en hun vertegenwoordigers kan de gedragsdeskundige advies geven wat betreft het te volgen type onderwijs, het soort woonvoorziening dat geschikt is, of over de te volgen begeleiding of behandeling.

 

Tevens kan de gedragsdeskundige op basis van onderzoek adviseren op het gebied van rechtsbeschermingsmaatregelen zoals mentorschap of curatele.

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop