Begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking

 

Aan een cliënt die een AWBZ-zorgindicatie heeft voor Individuele Begeleiding, met een PGB als financieringsvorm, kan door een gedragsdeskundige begeleiding worden geboden in de praktijk, binnen een voorziening, of thuis. De zorgindicatie is gewoonlijk verleend op basis van de verstandelijke beperking van de cliënt.

 

De begeleiding die geboden wordt, is gebaseerd op een Begeleidingsplan waarin doelen zijn geformuleerd en de werkwijze is afgesproken. Het Begeleidingsplan moet zijn goedgekeurd door het CIZ (vooraf, in verband met indicatiestelling) en het Zorgkantoor (achteraf, in verband met verantwoording).

 

De (gespecialiseerde) individuele begeleiding moet er aan bijdragen dat de sociale redzaamheid en de zelfstandigheid van de cliënt wordt bevorderd, zodat de cliënt zolang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen, en zo min mogelijk een beroep hoeft te doen op verblijf binnen een voorziening of instelling. Dit kan ook betekenen, dat ouders en overige gezinsleden worden begeleid in de omgang met de cliënt, zodat vanuit het gezin de cliënt gestimuleerd wordt zijn sociale redzaamheid en zelfstandigheid te ontwikkelen.

 

De individuele begeleiding heeft bijvoorbeeld betrekking op: 

  • Het handhaven van een optimale dagindeling en daginvulling t.b.v. de cliënt

  • Het handhaven van voldoende structuur en regels voor de cliënt

  • Het handhaven van de juiste manier van communiceren met de cliënt

  • Het stimuleren van initiatief en verantwoordelijkheid bij de cliënt

  • Het stimuleren van vaardigheden op het gebied van sociale redzaamheid, afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt (bijvoorbeeld boodschappen doen; maaltijdbereiding; gebruik maken van openbaar vervoer; omgaan met geld; huishoudelijke werkzaamheden; administratie)

  • Het stimuleren van vaardigheden op sociaal en maatschappelijk gebied (zoals omgang met familie, vrienden, kennissen; deelname aan verenigingen en clubs)

 

De gedragsdeskundige die de individuele begeleiding biedt, is gespecialiseerd in de specifieke problematiek waar de cliënt met een verstandelijke beperking mee te maken heeft, bijvoorbeeld op het gebied van leren en communiceren.

 

Binnen voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking, vindt begeleiding door de gedragsdeskundige plaats in samenspraak met andere betrokkenen, zoals ouders, groepsbegeleiders en activiteitenbegeleiders. De gedragsdeskundige is beschikbaar om mee te denken over de inhoud en de uitvoering van het begeleidingsplan. Gevraagd en ongevraagd kan de gedragsdeskundige daarover adviseren.

Postadres:

 

Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk

Telefoon:
Fax:
Email:

 

0180 - 42 69 55
0180 - 42 26 58

info@psychbrouwer.nl

© Copyright Psychologenpraktijk Brouwer | Technische realisatie: Drukkerij Verloop